تبلیغات
PESMEHR - آموش فعال کردن گزینه wait for Vsinc